Trong hội họa có rất nhiều trường phái khác nhau, mang những bản chất riêng. Sau đây là các trường phái hội họa trên thế giới. Trường phái hội họa: Hội họa? Hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng bằng các tác phẩm sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp […]

Đọc thêm